Turstier og kulturstier

Turstiene våre leder til mange mer eller mindre kjente – og gjemte –kulturminner og severdigheter. Legg turen innom disse stedene og bli kjent med dem. Flere av dem har informasjonstavler som forteller noe om stedets historie.

Det arbeides kontinuerlig med å få til et godt nettverk av turstier i Stange Vestbygd. Dette er stier som går over Øvre- og Nedre Lahlum, Bredsvold, Fokhol og Saxlund. Her er det muligheter til å gå mindre runder, mellomstore runder eller større runder, alt ettersom hva som passer den enkelte. Det er enkelt terreng å gå i som jordveier, grusveier og skogsstier. Her kan du oppleve gravhauger, gårdstun og landbruksdrift med hest. Turstier som går over Lahlum, Bredsvold og Fokhol er også åpne vinterstid. Det er skiltet fra veier og stiene er merket.

Pilegrimsleden

I snart tusen århar pilegrimer på vei nordover mot Nidaros sett Stange Vestbygd åpenbare seg når de kommer ut fra skogen og grunnfjellsområdene sør i bygda. Pilegrimsvandringene oppsto som fenomen etter Olav den helliges død i 1030 og fortsatte utover middelalderen.

Leden passerer blant annet Stange kirke som er fra 1200-tallet ogsom den dag i dag står som et monument midt i landskapet, akkurat slik som da Harriet Backer foreviget altergangen i sitt kjentemaleri “Altergang i Stange kirke” fra 1903. Flere av medlemmene i Stange Vestbygd tilbyr overnatting langs leden.

Pilegrimsleden - Stange Vestbygd

Ottestadstien (15 km)

Ottestadstien går gjennom et frodig jordbruksområde. Åkerarealene preger landskapet, men her er også hamnehager og skogholt. Langs stien er kulturminner og spor etter eldre driftsformer samt et rikt plante- og dyreliv. Berggrunnen består av kamborsilurske bergarter – kalkstein og skifer. Løsmassene er et mektig dekke av morene med enkelte markerte kalkrygger.

I dette området har 15 grunneiere gått sammen om å gjøre landskapet tilgjengelig for ferdsel til fots. Stien er skiltet Ottestadstien og merket med blå trebrikker. Den følger gamle ferdselsveger, åkerkanter og gardsveger. Stiens standar varierer. Vegen over Atlungstad er egnet for barnevogn og rullestol. Nordre del av stien følger gang og sykkelveg.

Hele stien er på 15 km og det er fine parkeringsplasser på blant annet Hias. Kartet over Ottestadstien fås kjøpt i Informasjonssenteret på rådhuset og koster kr. 50.

Terreng

Lett å gå langs gardsveger, stier, åkerkanter, gang- og sykkelveger. Det frodige jord- og kulturlandskapet – preget av åker, hamnehager, skogholt ogstranda langs Mjøsa – er i nasjonal sammenheng, som en del av Stange vestbygd,registrert som et spesielt verdifullt kulturlandskapsområde.

Verdt å se

Blant annet Åkersvika naturreservat, Norsk Utvandrermuseum,Atlungstad brennerimuseum, spor etter eldre driftsformer, gravhauger, andrekulturminner, alléer, storgardstun og gårdsdammer.

Parkering

Ved Hegsvold, Nordsveodden, Arstad skole og Ottestad stasjon.

Rasteplasser

Musli og Nordsveodden

Raa og Ree natur- og kultursti (Ca. 5 km)

En vandring i Stanges historie, fra folkevandringstiden til nyere tid. Gjøvika tilbyr parkering og lette stier nordover og innover mot Hammerstadmarka. Langs stien finnes tufter fra campingområde fra 50-tallet og husmannsplassen Bådalen, før man når Sotenberget med sin bygdeborg på 65 daa og 9 tydelige gravrøyser. En fin runde for de fleste gående, men en noe smal sti og ulendt terreng. Info- skilt og godt merket. Fint å raste rett vest for Bådalen ved en sørvendt rullesten-strand eller på Sotenodden med overblikk utover Mjøsa.

Terreng

Fin runde for de fleste gående, men en noe smal sti og ulendt terreng.

Verdt å se

Sotenberget med sin bygdeborg på 65 daa og 9 tydelige gravrøyser,  husmannsplassen Bådalen.

Parkering

Gjøvik.

Rasteplasser

Vest for Bådalen ved en sørvendt rullesten-strand eller på Sotenodden med overblikk utover Mjøsa.

Sotenrunden

Vandring i kulturhistorisk område i Stange Vestbygd. Grunneierne på gårdene Raa nordre og søndre og Store Ree har ryddet og merket en ny sti med fokus på både natur og kulturminner, bl.a. gamle husmannplasser, kverner, salamanderdam og funn fra eldre jernalder. Det er skiltet fra veier og stien er merket.

Verdt å se

Gamle husmannsplasser, kverner, salamanderdam og funn fra eldre jernalder.

Parkering

Parkering ved Balberg.

Rasteplasser

Ved Raadammen er det en gapahuk.

Kolmoen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Terreng

Lett å gå langs gardsveger, stier, åkerkanter, gang- og sykkelveger. Det frodige jord- og kulturlandskapet – preget av åker, hamnehager, skogholt ogstranda langs Mjøsa – er i nasjonal sammenheng, som en del av Stange vestbygd,registrert som et spesielt verdifullt kulturlandskapsområde.

Verdt å se

Blant annet Våletjernet naturreservat, kulturminner i Vålemyra, ned-lagte boplasser, Russerhula, spor etter eldre driftsformer og Norsk motorhistoriskmuseum. Informasjonstavler ved Navneberget og langs stiene.

Parkering

Ved Stangehallen (stien starter ca 300 m sør for parkering), Stenhaugog Maurdalen.

Fysak - 10 turer i Stange

10 turer i Stange er et turtilbud til alle som vil komme i bedre form, få en bedre helse og få gode naturopplevelser. Vi fortsetter med kvittering i mobilappen DNT SjekkUT som registrerer ditt post nærvær elektronisk når du er 50 meter i nær-heten av posten. Kvittering kan fortsatt skje på tradisjonelt vis med klippetangen. Vi håper du tar med familie og venner til disse turmålene som vil bidra til at du blir bedre kjent i denne kommunen. Dette er et samarbeid mellom Stange kommune og Hamar og Hedemarken Turistforening, Stange krets.

OPPLEV STANGE VESTBYGD

Finn relevante aktører